Enskri
Tèm ak Kondisyon yo

Tèm ak Kondisyon yo

 

Administrasyon Sekirite Transpò mande pou enspekte tout machandiz konpayi avyon komèsyal yo ap transpòte. Pou fasilite enspeksyon sa a, nou oblije genyen otorizasyon alekri ekspeditè a nan dosye a pou pèmèt enspeksyon sa a reyalize. Preparasyon lèt transpò aeryen nou an pa ekspeditè a oswa sou non li pa eZone 2.0 llc reprezante otorizasyon sa a.

Men sèvis ke nou ofri ak restriksyon ke sèvis Livrezon  atik ki Achte sou entènèt ke eZone aplike.

Nou ka ekspedye koli w yo nan adrès eZone ou atravè

 • Nenpòt Sèvis Lapòs
 • Sèvis Nasyonal oswa Mesaje
 • Livrezon pèsonèl oswa remèt li nan men

Men kèk egzanp Koli

 • CD, Liv, Rad
 • Kòmand nan Katalòg /pa Korespondans
 • Pyès derechanj ak ranplasman
 • Echantiyon pwodwi
 • Acha an Detay
 • Atik Elektwonik, Òdinatè, Akseswa, elatriye…

Pwodwi ki anba restriksyon

 • Plant, grenn, tè, plim, lajan kach, machandiz ki ka gate, tit negosyab, po bèt, zam, minisyon, espre pwav, gaz atimojèn, brikè, elatriye. Si w vle gen plis enfòmasyon sou Atik Danjre yo, tanpri klike la a.

Enfòmasyon sou Pwa ak Gwosè Koli a

 • Frè yo kalkile sou baz pwa Reyèl la
 • Nan sèten ka fakti a fèt sou baz sa yo rele pwa dimansyonèl la. Men ki jan yo kalkile pwa dimansyonèl la (mezi yo dwe an pous) [Longè x Lajè x Wotè) / 166].
 • Nou pa aksepte okenn ekspedisyon C.O.D.
 • eZone pa responsab pou domaj oswa pèt okenn atik toutotan yo anba responsabilite administrasyon Lapòs ak Mesaje aletranje.
 • Yon moun ki abone kapab pataje sèvis la, sepandan li DWE bay/anrejistre non TOUT lòt moun yo nan enfòmasyon sou kliyan an.
 • Tout frè yo ap sou responsablite yon sèl moun epi livrezon an ap fèt nan yon sèl adrès.

Ekspedisyon ki Dwe Peye Ladwàn

 • Yon fakti komèsyal (oswa nenpòt fakti), kèlkeswa valè lajan an, dwe akonpaye tout ekspedisyon koli. Ka gen yon ti reta, annatandan nou resevwa dokiman ki kòrèk yo.
 • Ekspedisyon kliyan yo, ki gen ladan liv, CD, rad, dokiman, etc., ap dedwane otomatikman kòm “Non Komèsyal”, sòf si yo te pran lòt disposisyon oparavan alekri.
 • Ladwàn & Aksiz mande pou yon “Deklarasyon Ofisyèl” dwe fè pou tout ekspedisyon “Komèsyal”, “Ki Dwe Peye Ladwàn”; nan ka sa yo w ap resevwa dokiman ki nesesè pou fè dedwanman an.
 • eZone ka ede w prepare epi depoze “Deklarasyon Ofisyèl yo”, si ou vle.
 • Se frè C.O.D SÈLMAN ke nou peye ladwàn sou ekspedisyon “Non Komèsyal yo” (nan non pa ou).
 • Li posib ke nou faktire w Frè pou Sèvis pou dedwanman sèten atik ki dwe peye Ladwàn, Taks konsomasyon ak/oswa Frè pou Operasyon Ladwàn.
 • Ekspedisyon ‘Non Komèsyal yo’ se koli ki enpòte pou izaj pèsonèl.
 • Ekspedisyon ‘Komèsyal yo’ se koli ki enpòte pou aktivite komèsyal ak/oswa pri li koute a depase kantite lajan legal pou ekspedisyon ‘Non Komèsyal yo’.

Remak*

“Nan okenn sikonstans, eZone pap responsab kit se nan kontra, pou deli sivil, (ki gen ladan neglijans oswa vyolasyon devwa legal) oswa otreman, kèlkeswa kòz la:

 •  okenn ogmantasyon pri oswa frè;
 •  okenn pèt nan pwofi, biznis, kontra, revni oswa ekonomi antisipe, oswa
 • okenn domaj espesyal, endirèk oswa kolateral kèlkeswa nati li, ki gen ladan men pa limite a, pèt nan itilizasyon, pèt nan biznis oswa pèt nan pwofi,

ki kapab lakòz dirèkteman oswa endirèkteman de pèfòmans eZone nan youn nan sèvis li yo, oswa, pèfòmans ki fèt oswa ki pa fèt oswa reta nan pèfòmans eZone”.