Enskri
United Arab Emirates – Dubai

Lapòs Destinasyon United Arab Emirates – Dubai

Blue Piper International
PO Box: 393577
Dubai, United Arab Emirates

Tel  : (971)502521457
Fax : (971)562367340

Email: Dubai@getezone.com

enskri frè – GRATIS

Enskri jodi a epi kòmanse achte sou entènèt pou ou kapab pwofite bon jan pri piyay. Sèvis pou ekspedye machandiz nou an rapid, fasil, epi bon mache soti Ozetazini oswa Wayòm Ini pou rive Dubai.

Pare kò w Dubai pou louvri fwontyè w! Antanke # 1 nan sèvis ekspedisyon skybox, nou la pou fè lavi ou eZ pandan ke nap ede ou nan chak etap nan pwosesis la. Pa ezite rele nou oswa vini nan biwo nou konsa n a fè tout sa nou kapab pou nou ede w.

Tarif  yo ki anba a gen ladan yo, tretman, transpò, dedwanman ak livrezon atik ou kòmande yo toulejou soti Miami / Lond rive Dubai. Tanpri sonje ke Tarif ak Sèvis yo ka chanje san avètisman.

Tarif Sèvis Ekspedisyon eZone soti MIAMI

Soti nan (kgs) Pou rive (kgs) Tarif
0 0.5 USD11.70
0.51 and over USD8.16/kg

Tarif Sèvis Ekspedisyon eZone soti LONDON

Soti nan (kgs) Pou rive (kgs) Tarif
0 0.5 STG£8.04
0.51 and over STG£5.79/kg

Ou renmen achte nan magazen sou entènèt Ozetazini oswa nan Wayòm Ini epi ekspedye atik yo Dubai? Sèlman ou reyalize ke pifò magazen pa fè ekpedisyon entènasyonal. Kite eZone ede w.

Enskri pou kapab tounen yon manm eZone, sa pral pèmèt ou gen yon adrès pèsonèl Ozetazini ak nan Wayòm Ini. Koulye a, tout magazen sa yo kote ou pa t kapab achte yo pral kapab ekspedye tout sa w achte paske ya p kapab livre atik ou yo nan platfòm korespondans nou ki rele eZhub.

Achte sou entènèt menm jan ou abitye fèl, sèlman mete adrès eZhub nou an kòm adrès ekspedisyon lè w rive pou peye sa w achte a. N ap resevwa koli w la, n ap ekspedye l pou rive Dubai epi n ap delivre l lakay ou. Pi fasil pase sa pa genyen!

Ekspedisyon pou rive Dubai:

Nou ka ekspedye koli w yo nan adrès eZone ou atravè

 • Nenpòt Sèvis Lapòs
 • Sèvis Nasyonal oswa Mesaje
 • Livrezon pèsonèl oswa remèt li nan men

Men kèk egzanp Koli

 • CD, Liv, Rad
 • Kòmand nan Katalòg /pa Korespondans
 • Pyès derechanj ak ranplasman
 • Echantiyon pwodwi
 • Acha an Detay
 • Atik Elektwonik, Òdinatè, Akseswa, elatriye…

 

Restricted Commodities

 

Endangered animal products Ivory, hides, furs and ornaments or handbags made from anything unsavory.

 

Weapons and ammunition Including those intended for ornamental display.
Pornographic material Sex toys, magazines, fetish clothing, and books/dvd’s with nudity.
Gardening related Plants, chemicals or organic fertilizers. This includes things like “Miracle Gro”

 

Telecoms and related Landline phones, laser pens, radar jammers.
Cultural Total or potentially anti-Islamic material including satire, images, books and dvd’s.
Art and sculptures Officially you cannot import collectible paintings and sculptures including those of a religious nature. ( Buddha statues  etc. can be declared as ornamental and have been allowed to be imported )
Liquids This can include liquid foundation and eye creams.   Maximum allowance of  100ml
Perishable foods/Alcohol Perishable foods and items that require refrigeration are not allowed.

Brandy infused cakes will be confiscated.

No alcohol of any kind

Seeds All seeds
Narcotics All types
Ivory Crude Ivory (elephant ivory) and Rhinoceros’s horn
Gambling Tools and machines All types

Enfòmasyon sou Pwa ak Gwosè Koli a

 • Frè yo kalkile sou baz pwa Reyèl la
 • Nan sèten ka fakti a fèt sou baz sa yo rele pwa dimansyonèl la. Men ki jan yo kalkile pwa dimansyonèl la (mezi yo dwe an pous) [Longè x Lajè x Wotè) / 166].
 • Nou pa aksepte okenn ekspedisyon C.O.D.
 • eZone pa responsab pou domaj oswa pèt okenn atik toutotan yo anba responsabilite administrasyon Lapòs ak Mesaje aletranje.
 • Yon moun ki abone kapab pataje sèvis la, sepandan li DWE bay/anrejistre non TOUT lòt moun yo nan enfòmasyon sou kliyan an.
 • Tout frè yo ap sou responsablite yon sèl moun epi livrezon an ap fèt nan yon sèl adrès.

Ekspedisyon ki Dwe Peye Ladwàn

 • Yon fakti komèsyal (oswa nenpòt fakti), kèlkeswa valè lajan an, dwe akonpaye tout ekspedisyon koli. Ka gen yon ti reta, annatandan nou resevwa dokiman ki kòrèk yo.
 • Ekspedisyon kliyan yo, ki gen ladan liv, CD, rad, dokiman, etc., ap dedwane otomatikman kòm “Non Komèsyal”, sòf si yo te pran lòt disposisyon oparavan alekri.
 • Ladwàn & Aksiz mande pou yon “Deklarasyon Ofisyèl” dwe fè pou tout ekspedisyon “Komèsyal”, “Ki Dwe Peye Ladwàn”; nan ka sa yo w ap resevwa dokiman ki nesesè pou fè dedwanman an.
 • eZone ka ede w prepare epi depoze “Deklarasyon Ofisyèl yo”, si ou vle.
 • Se frè C.O.D SÈLMAN ke nou peye ladwàn sou ekspedisyon “Non Komèsyal yo” (nan non pa ou).
 • Li posib ke nou faktire w Frè pou Sèvis pou dedwanman sèten atik ki dwe peye Ladwàn, Taks konsomasyon ak/oswa Frè pou Operasyon Ladwàn.
 • Ekspedisyon ‘Non Komèsyal yo’ se koli ki enpòte pou izaj pèsonèl.
 • Ekspedisyon ‘Komèsyal yo’ se koli ki enpòte pou aktivite komèsyal ak/oswa pri li koute a depase kantite lajan legal pou ekspedisyon ‘Non Komèsyal yo’.

Remak*

“Nan okenn sikonstans, eZone pap responsab kit se nan kontra, pou deli sivil, (ki gen ladan neglijans oswa vyolasyon devwa legal) oswa otreman, kèlkeswa kòz la:

 •  okenn ogmantasyon pri oswa frè;
 •  okenn pèt nan pwofi, biznis, kontra, revni oswa ekonomi antisipe, oswa
 • okenn domaj espesyal, endirèk oswa kolateral kèlkeswa nati li, ki gen ladan men pa limite a, pèt nan itilizasyon, pèt nan biznis oswa pèt nan pwofi,

ki kapab lakòz dirèkteman oswa endirèkteman de pèfòmans eZone nan youn nan sèvis li yo, oswa, pèfòmans ki fèt oswa ki pa fèt oswa reta nan pèfòmans eZone”.

 

Blue Piper International
PO Box: 393577
Dubai, United Arab Emirates

Tel  : (971)502521457
Fax : (971)562367340

Email: Dubai@getezone.com


Enskri w Koulye a Login Koulye
United Arab Emirates – Dubai United Arab Emirates – Dubai United Arab Emirates – Dubai