Enskri
Trinidad

Lapòs Destinasyon Trinidad

Port_of_Spain_NAPAE Couriers Ltd.

Unit 802
Fernandes Industrial Centre
Eastern Main Road
Laventille
Trinidad, West Indies.
Email: customerservice@getezone.com

ROUTES CSR CELLPHONE COURIER CELLPHONE
Central Tennelle 355-0423 David 318-0409
Downtown & West Cecilia 355-2688 Nathan 724-8995
East Xayne 389-6512 Stafford 349-8303
Midwest & Uptown Obeke 376-7272 Sean 361-6643
South Sade Miles 306-4426 Nigel 377-3347

enskri frè – GRATIS

Enskri jodi a epi kòmanse achte sou entènèt pou ou kapab pwofite bon jan pri piyay. Sèvis pou ekspedye machandiz nou an rapid, fasil, epi bon mache soti Ozetazini oswa Wayòm Ini pou rive Trinidad.

Pare kò w Trinidad pou louvri fwontyè w! Antanke # 1 nan sèvis ekspedisyon skybox, nou la pou fè lavi ou eZ pandan ke nap ede ou nan chak etap nan pwosesis la. Pa ezite rele nou oswa vini nan biwo nou konsa n a fè tout sa nou kapab pou nou ede w.

Tarif  yo ki anba a gen ladan yo, tretman, transpò, dedwanman ak livrezon atik ou kòmande yo toulejou soti Miami / Lond rive Trinidad. Tanpri sonje ke Tarif ak Sèvis yo ka chanje san avètisman.

Tarif Sèvis Ekspedisyon eZone soti MIAMI

Soti nan (lbs) Pou rive (lbs) Tarif
0 1 USD$8.00
2 2 USD$5.40/lb
3 3 USD$4.20/lb
4 5 USD$3.60/lb
6 et plus USD$3.10/lb

Tarif Sèvis Ekspedisyon eZone soti LONDON

Soti nan (lbs) Pou rive (lbs) Tarif
0 1 STG£10.00/kg
2 and over, add STG£4.00/kg

Ou renmen achte nan magazen sou entènèt Ozetazini oswa nan Wayòm Ini epi ekspedye atik yo Trinidad? Sèlman ou reyalize ke pifò magazen pa fè ekpedisyon entènasyonal. Kite eZone ede w.

Enskri pou kapab tounen yon manm eZone, sa pral pèmèt ou gen yon adrès pèsonèl Ozetazini ak nan Wayòm Ini. Koulye a, tout magazen sa yo kote ou pa t kapab achte yo pral kapab ekspedye tout sa w achte paske ya p kapab livre atik ou yo nan platfòm korespondans nou ki rele eZhub.

Achte sou entènèt menm jan ou abitye fèl, sèlman mete adrès eZhub nou an kòm adrès ekspedisyon lè w rive pou peye sa w achte a. N ap resevwa koli w la, n ap ekspedye l pou rive Trinidad epi n ap delivre l lakay ou. Pi fasil pase sa pa genyen!

Ekspedisyon pou rive Trinidad:

Nou ka ekspedye koli w yo nan adrès eZone ou atravè

 • Nenpòt Sèvis Lapòs
 • Sèvis Nasyonal oswa Mesaje
 • Livrezon pèsonèl oswa remèt li nan men

Men kèk egzanp Koli

 • CD, Liv, Rad
 • Kòmand nan Katalòg /pa Korespondans
 • Pyès derechanj ak ranplasman
 • Echantiyon pwodwi
 • Acha an Detay
 • Atik Elektwonik, Òdinatè, Akseswa, elatriye…

Pwodwi ki anba restriksyon

 • Plant, grenn, tè, plim, lajan kach, machandiz ki ka gate, tit negosyab, po bèt, zam, minisyon, espre pwav, gaz atimojèn, brikè, elatriye. Si w vle gen plis enfòmasyon sou Atik Danjre yo, tanpri klike la a.

Enfòmasyon sou Pwa ak Gwosè Koli a

 • Frè yo kalkile sou baz pwa Reyèl la
 • Nan sèten ka fakti a fèt sou baz sa yo rele pwa dimansyonèl la. Men ki jan yo kalkile pwa dimansyonèl la (mezi yo dwe an pous) [Longè x Lajè x Wotè) / 166].
 • Nou pa aksepte okenn ekspedisyon C.O.D.
 • eZone pa responsab pou domaj oswa pèt okenn atik toutotan yo anba responsabilite administrasyon Lapòs ak Mesaje aletranje.
 • Yon moun ki abone kapab pataje sèvis la, sepandan li DWE bay/anrejistre non TOUT lòt moun yo nan enfòmasyon sou kliyan an.
 • Tout frè yo ap sou responsablite yon sèl moun epi livrezon an ap fèt nan yon sèl adrès.

Ekspedisyon ki Dwe Peye Ladwàn

 • Yon fakti komèsyal (oswa nenpòt fakti), kèlkeswa valè lajan an, dwe akonpaye tout ekspedisyon koli. Ka gen yon ti reta, annatandan nou resevwa dokiman ki kòrèk yo.
 • Ekspedisyon kliyan yo, ki gen ladan liv, CD, rad, dokiman, etc., ap dedwane otomatikman kòm “Non Komèsyal”, sòf si yo te pran lòt disposisyon oparavan alekri.
 • Ladwàn & Aksiz mande pou yon “Deklarasyon Ofisyèl” dwe fè pou tout ekspedisyon “Komèsyal”, “Ki Dwe Peye Ladwàn”; nan ka sa yo w ap resevwa dokiman ki nesesè pou fè dedwanman an.
 • eZone ka ede w prepare epi depoze “Deklarasyon Ofisyèl yo”, si ou vle.
 • Se frè C.O.D SÈLMAN ke nou peye ladwàn sou ekspedisyon “Non Komèsyal yo” (nan non pa ou).
 • Li posib ke nou faktire w Frè pou Sèvis pou dedwanman sèten atik ki dwe peye Ladwàn, Taks konsomasyon ak/oswa Frè pou Operasyon Ladwàn.
 • Ekspedisyon ‘Non Komèsyal yo’ se koli ki enpòte pou izaj pèsonèl.
 • Ekspedisyon ‘Komèsyal yo’ se koli ki enpòte pou aktivite komèsyal ak/oswa pri li koute a depase kantite lajan legal pou ekspedisyon ‘Non Komèsyal yo’.

Remak*

“Nan okenn sikonstans, eZone pap responsab kit se nan kontra, pou deli sivil, (ki gen ladan neglijans oswa vyolasyon devwa legal) oswa otreman, kèlkeswa kòz la:

 •  okenn ogmantasyon pri oswa frè;
 •  okenn pèt nan pwofi, biznis, kontra, revni oswa ekonomi antisipe, oswa
 • okenn domaj espesyal, endirèk oswa kolateral kèlkeswa nati li, ki gen ladan men pa limite a, pèt nan itilizasyon, pèt nan biznis oswa pèt nan pwofi,

ki kapab lakòz dirèkteman oswa endirèkteman de pèfòmans eZone nan youn nan sèvis li yo, oswa, pèfòmans ki fèt oswa ki pa fèt oswa reta nan pèfòmans eZone”.

We are unfortunately unable to deliver to the following areas in trinidad due to high levels of crime, violence / gang warfare etc:

Cocorite:

 • Powder Magazine
 • Water Hole Cocorite

Diego Martin:

 • Bagatelle
 • Blue Basin
 • Covigne

Downtown:

 • Duke Street East
 • Picadilly Street East

Laventille:

 • Block 22
 • Eastern Quarry
 • John John/ Picton
 • Laventille Rd.
 • Pritzgaland
 • St. Barb’s
 • Success
 • Trou Macaque
 • Upper Pashley st

East:

 • Sesame Street, Pinto Road, Arima
 • Maloney Gardens

Morvant:

 • Betham Gardens
 • Caladonia
 • Chinapoo
 • Mon Repos
 • Paradise Heights
 • Red Hill
 • Romain Land

St. James:

 • Dundonald Hill
 • Niles Street
 • Upper Bournes Road “Coco”
 • Waterhole

Certains areas in Belmont:

 • Can deliver to Observatory Street and all areas within Belmont Circular and Jerningham Avenue

https://www.facebook.com/ezone.trinidad

TRINIDAD
E Couriers Ltd.

Unit 802
Fernandes Industrial Centre
Eastern Main Road
Laventille
Trinidad, West Indies.
Email: customerservice@getezone.com

ROUTES CSR CELLPHONE COURIER CELLPHONE
Central Tennelle 355-0423 David 318-0409
Downtown & West Cecilia 355-2688 Nathan 724-8995
East Xayne 389-6512 Stafford 349-8303
Midwest & Uptown Obeke 376-7272 Sean 361-6643
South Sade Miles 306-4426 Nigel 377-3347


TOBAGO
E Couriers Ltd.

Unit #2, Building #3, Montessori Trace, just off Glen Road, Scarborough
Next to the Community Development building
Tobago, West Indies.
Tel: (868) 639-4377 / 346-2733 / 287-7681
Email : tobago@getezone.com


Enskri w Koulye a Login Koulye
Trinidad Trinidad Trinidad