Enskri
Jamaica

Lapòs Destinasyon Jamaica

ECOURIERS JA. LTD.
Shop 8B
The Trade Centre
30-32 Redhills Road
Kingston 10
Jamaica.
Tel:  (876) 649-0288
Mobile & WhatsApp:  (876) 287-1564
Email: jamaica@getezone.com

Check us out on Face Book

Enskri frè – GRATUIT

Enskri jodi a epi kòmanse achte sou entènèt pou ou kapab pwofite bon jan pri piyay. Sèvis pou ekspedye machandiz nou an rapid, fasil, epi bon mache soti Ozetazini pou rive Jamaica.

Pare kò w Jamaica pou louvri fwontyè w! Antanke # 1 nan sèvis ekspedisyon skybox, nou la pou fè lavi ou eZ pandan ke nap ede ou nan chak etap nan pwosesis la. Pa ezite rele nou oswa vini nan biwo nou konsa n a fè tout sa nou kapab pou nou ede w.

Tarif  yo ki anba a gen ladan yo, tretman, transpò, dedwanman ak livrezon atik ou kòmande yo toulejou soti Miami rive Jamaica. Tanpri sonje ke Tarif ak Sèvis yo ka chanje san avètisman.

Tarif Sèvis Ekspedisyon eZone soti MIAMI

Soti nan (lbs) Pou rive (lbs) Tarif
0 1 USD$13.00
2 2 USD$7.90/lb
3 3 USD$5.87/lb
4 4 USD$4.85/lb
5 et plus USD$3.25/lb

Ou renmen achte nan magazen sou entènèt Ozetazini oswa epi ekspedye atik yo Jamaica? Sèlman ou reyalize ke pifò magazen pa fè ekpedisyon entènasyonal. Kite eZone ede w.

Enskri pou kapab tounen yon manm eZone, sa pral pèmèt ou gen yon adrès pèsonèl Ozetazini ak. Koulye a, tout magazen sa yo kote ou pa t kapab achte yo pral kapab ekspedye tout sa w achte paske ya p kapab livre atik ou yo nan platfòm korespondans nou ki rele eZhub.

Achte sou entènèt menm jan ou abitye fèl, sèlman mete adrès eZhub nou an kòm adrès ekspedisyon lè w rive pou peye sa w achte a. N ap resevwa koli w la, n ap ekspedye l pou rive Jamaica epi n ap delivre l lakay ou. Pi fasil pase sa pa genyen!

Ekspedisyon pou rive Jamaica:

 

Nou ka ekspedye koli w yo nan adrès eZone ou atravè

 • Nenpòt Sèvis Lapòs
 • Sèvis Nasyonal oswa Mesaje
 • Livrezon pèsonèl oswa remèt li nan men

Men kèk egzanp Koli

 • CD, Liv, Rad
 • Kòmand nan Katalòg /pa Korespondans
 • Pyès derechanj ak ranplasman
 • Echantiyon pwodwi
 • Acha an Detay
 • Atik Elektwonik, Òdinatè, Akseswa, elatriye…

Pwodwi ki anba restriksyon

 • Plant, grenn, tè, plim, lajan kach, machandiz ki ka gate, tit negosyab, po bèt, zam, minisyon, espre pwav, gaz atimojèn, brikè, elatriye. Si w vle gen plis enfòmasyon sou Atik Danjre yo, tanpri klike la a.

Enfòmasyon sou Pwa ak Gwosè Koli a

 • Frè yo kalkile sou baz pwa Reyèl la
 • Nan sèten ka fakti a fèt sou baz sa yo rele pwa dimansyonèl la. Men ki jan yo kalkile pwa dimansyonèl la (mezi yo dwe an pous) [Longè x Lajè x Wotè) / 166].
 • Nou pa aksepte okenn ekspedisyon C.O.D.
 • eZone pa responsab pou domaj oswa pèt okenn atik toutotan yo anba responsabilite administrasyon Lapòs ak Mesaje aletranje.
 • Yon moun ki abone kapab pataje sèvis la, sepandan li DWE bay/anrejistre non TOUT lòt moun yo nan enfòmasyon sou kliyan an.
 • Tout frè yo ap sou responsablite yon sèl moun epi livrezon an ap fèt nan yon sèl adrès.

Ekspedisyon ki Dwe Peye Ladwàn

 • Yon fakti komèsyal (oswa nenpòt fakti), kèlkeswa valè lajan an, dwe akonpaye tout ekspedisyon koli. Ka gen yon ti reta, annatandan nou resevwa dokiman ki kòrèk yo.
 • Ekspedisyon kliyan yo, ki gen ladan liv, CD, rad, dokiman, etc., ap dedwane otomatikman kòm “Non Komèsyal”, sòf si yo te pran lòt disposisyon oparavan alekri.
 • Ladwàn & Aksiz mande pou yon “Deklarasyon Ofisyèl” dwe fè pou tout ekspedisyon “Komèsyal”, “Ki Dwe Peye Ladwàn”; nan ka sa yo w ap resevwa dokiman ki nesesè pou fè dedwanman an.
 • eZone ka ede w prepare epi depoze “Deklarasyon Ofisyèl yo”, si ou vle.
 • Se frè C.O.D SÈLMAN ke nou peye ladwàn sou ekspedisyon “Non Komèsyal yo” (nan non pa ou).
 • Li posib ke nou faktire w Frè pou Sèvis pou dedwanman sèten atik ki dwe peye Ladwàn, Taks konsomasyon ak/oswa Frè pou Operasyon Ladwàn.
 • Ekspedisyon ‘Non Komèsyal yo’ se koli ki enpòte pou izaj pèsonèl.
 • Ekspedisyon ‘Komèsyal yo’ se koli ki enpòte pou aktivite komèsyal ak/oswa pri li koute a depase kantite lajan legal pou ekspedisyon ‘Non Komèsyal yo’.

Remak*

“Nan okenn sikonstans, eZone pap responsab kit se nan kontra, pou deli sivil, (ki gen ladan neglijans oswa vyolasyon devwa legal) oswa otreman, kèlkeswa kòz la:

 •  okenn ogmantasyon pri oswa frè;
 •  okenn pèt nan pwofi, biznis, kontra, revni oswa ekonomi antisipe, oswa
 • okenn domaj espesyal, endirèk oswa kolateral kèlkeswa nati li, ki gen ladan men pa limite a, pèt nan itilizasyon, pèt nan biznis oswa pèt nan pwofi,

ki kapab lakòz dirèkteman oswa endirèkteman de pèfòmans eZone nan youn nan sèvis li yo, oswa, pèfòmans ki fèt oswa ki pa fèt oswa reta nan pèfòmans eZone”.

We are unfortunately unable to deliver to the following areas in Jamaica due to high levels of crime, violence / gang warfare etc:

Sections of Kingston 2, including:

 • Wareika Hills
 • Jacques Road
Sections of Kingston 3, including:
 • Mountain View Avenue (below Deanery Road)
Sections of Kingston 6 & Kingston 7, including:
 • Brice Hill Road
 • August Town
 • Fort Pen Lane/Castle Heights
 • 30 1/2 East Kings House Road
 • Andrews Pen
 • Goldsmith Villa (Angola)
Sections of Kingston 8, Including:
 • Grants Pen Avenue
 • Fagan Avenue
 • Lanes off Whitehall Avenue
 Sections of Kingston 11, Including:
 • Majesty Gardens (Baktu)
 • Seaview Gardens
 • Greenwich Town (Formerly Greenwich Farm)
 • West Bay Farm Road
 • Delacree Park
 • Parts of Olympic Way

Sections of Kingston 12, Including:

Arnett Gardens (Jungle)

 • Jones Town
 • Trench Town
 • Hannah Town
Sections of Kingston 13, Including:
 • Lower Waltham Park Road
 • 35 Waltham Park Road
Sections of Kingston 14, Including:
 • Tivoli Gardens
 • Denham Town
 • Wilton Gardens (Rema)
Sections of Kingston 16, Including:
 • Dunkirk
 • Franklin Town
 • Allman Town (Past Police Station)
Sections of Kingston 20, Including:
 • Brook Valley
 • Parts of New Haven
Sections of Spanish Town, Including:
 • Tawes Pen
 • Homestead
 • Gordon Pen
 • Central Village (Sufferer’s Heights)
 • Chambers Lane
 • Railway Lane
 • Ellerslie
 • Coles Pen
 • Wildwood
 • Corletts
 • Jones pen
 • Adelaide Street
 • Rivoli Avenue
 • Waverly Avenue
MJB Mobay:
 • Norwood
 • Flankers
 • Farm heights
 • Canterbury
 • Salt Spring
 • Upper King Street
 • Glendevon
 • Sections of Rose Heights
 • Cornwall Courts
 • Paradise Row
 • Green Pond
KVN / Mandeville / Manchester / St. Elizabeth:
 • Malvern
 • George Reid
 • Greenvale
 • George’s Valley
Bos:
 • Steer Town
Sav Savannah Lamar:
 • Ricketts Rd. & Hudson
 • Rd. (Russia)
 • New Market Oval
 • Cook Street
Myn Maypen:
 • Farm
 • Effortville
 • Bucknor
 • Parts of Mount Clair
 • Parts of Sevens road
ECOURIERS JA. LTD.
Shop 8B
The Trade Centre
30-32 Redhills Road
Kingston 10
Jamaica.
Tel:  (876) 649-0288
Mobile & WhatsApp:  (876) 287-1564
Email: jamaica@getezone.com

Check us out on Face Book


Enskri w Koulye a Login Koulye
Jamaica Jamaica Jamaica