Enskri
eZhub

eZhub

Chak koli ki antre nan youn nan platfòm korespondans nou yo ki rele eZhub, yo egzamine yo konfòmeman ak direktiv TSA yo ki strik anpil, anplis de sa yo verifye yo pandan yap konpare yo ak dokiman ekspedisyon yo pou yo wè si se sa ki sou dokiman yo, epitou yo evalye yo pou detèmine domaj ke yo ka genyen.

Nan eZone nou konprann ke koli w la enpòtan anpil pou ou, se poutèt sa nou pran tout kalite prekosyon espesyal pou asire sekirite li nan avyon, epitou nou kreye yon seri opsyon pou atik frajil tankou TV ak Vit Machin.

Kontrèman ak pifò konpetitè nou yo, eZone ap ekspedye pou ou pwodwi ki anba restriksyon, tankou pafen, penti ak lòt atik HAZMAT. Espesyalis entèn nou yo ap reponn kesyon ou ka genyen sou limitasyon yo, frè yo ak pwosesis sètifikasyon an.

Gras a sistèm reperaj dènye kri eZone nan ou ka swiv machandiz ou an nan tan reyèl depi lè li antre nan sistèm nou an. Nap voye ba ou yon notifikasyon pa imel chak fwa ke koli w la pase yon pwen kontwòl  oswa ou ka konekte w sou kont ou an nenpòt ki lè pou swiv estati an tan reyèl ekspedisyon ou yo.

Chak eZHub trete done sou  machandiz yo soti nan Lendi rive Vandredi. Nou pare machandiz ke nou resevwa anvan 2pm yo pou vòl nan demen an. Nou fè tout sa ki nan pouvwa nou pou asire ke koli w yo rive jwenn ou pi vit ke posib.

Klike la a pou konsilte orè vòl nou yo.


Enskri w Koulye a Login Koulye
eZhub eZhub eZhub