Enskri
eZcare – risk free shipping

eZcare – risk free shipping

Pa enkyete w … nou la pou kouvri w!

Chak koli ki antre nan youn nan platfòm korespondans nou yo ki rele eZhub, yo egzamine yo konfòmeman ak direktiv TSA yo ki strik anpil, anplis de sa yo verifye yo pandan yap konpare yo ak dokiman ekspedisyon yo pou yo wè si se sa ki sou dokiman yo, epitou yo evalye yo pou detèmine domaj ke yo ka genyen. eZone pote atansyon anplis sa a nan lide pou garanti sekirite nan avyon ak satisfaksyon kliyan yo.

Men, se pa prekosyon sa yo sèlman nou pran. Sizoka koli w la ta pèdi oswa andomaje, eZcare – ekspedisyon san risk – ka ede w. Kontrèman ak asirans lòt konpayi transpò ak lojistik yo ki sèlman kouvri ou pou premye $ 100.00 USD yo, nou asire otomatikman tout machandiz nan valè ki endike sou fakti a epi ranbousman yo fèt pou 150%! Avèk yon to rezonab $ 1.50 pou chak 100.00 $ US (oswa yon pati), pa enkyete w. Epi pa enkyete w tou si koli w la pa livre ak yon fakti – kouvèti a ap aplike otomatikman jiska 100.00 $ USD pou tout machandiz ke nou resevwa san fakti.

Nou espere sa pap nesesè, men sa bon pou w si ke asirans eZcare – ekspedisyon san risk – la pou ou, ak ajan lokal yo ki la pou ede w nan chak etap ki nan pwosesis reklamasyon an ak pou garanti ke ou gen satisfaksyon total.


Enskri w Koulye a Login Koulye
eZcare – risk free shipping eZcare – risk free shipping eZcare – risk free shipping