Enskri
Kesyon yo poze pi souvan

Kesyon yo poze pi souvan

ENFÒMASYON JENERAL SOU KONT YO

Ou ka jwenn enfòmasyon ou bezwen pou kontakte ajan nou yo pandan wap klike la a. Menm si nou ankouraje tout kliyan nou yo devlope relasyon ak ajan lokal yo, nou konprann ke pafwa tan se yon bagay ki enpòtan, si w gen ijans eZHub disponib pa telefòn sòti Lendi rive Vandredi apati 9am rive 5pm. Si w chwazi Kontakte eZHub dirèkteman, n ap mande w pou voye yon imel bay ajan lokal ou a tou pou mete l okouran, pou nou asire yon bon sèvis.

Dire abònman nòmalman se 12 mwa, men gen kèk ajans ki ofri espesyal ak sa yo rele yon renouvèlman pwograme. Konsilte ajan lokal ou a nan moman enskripsyon ou a pou tcheke kondisyon, pri ak peryòd renouvèlman. Klike la a pou ka tcheke enfòmasyon pou peyi ou.

Tcheke avèk ajan lokal ou lè wap enskri an. Rete enfòme – detanzantan ajan lokal ou ap pibliye espesyal sou renouvèlman yo epi l ap voye ba ou yon notifikasyon lè abònman ou ekspire. Lè moman pou peye an va rive, frè abònman yo ap parèt kòm yon atik anplis sou fakti ou la.

Wi. Ou ka konekte ou sou kont eZone ou epi ajoute yon non. Tanpri sonje ke ap gen yon sèl adrès imel kap anrejistre nan dosye a pou tout notifikasyon, epi livrezon yo (si sèvis sa a disponib nan peyi ou) ap fèt sèlman nan adrès ki nan dosye a. Menm jan ak tout koli, si ou deside pèmèt yon lòt moun sèvi ak kont ou, li esansyèl ke non ak nimewo kont lan enskri sou etikèt moun kap fè ekspedisyon an pou evite reta oswa erè nan livrezon. Oswa pou evite pwoblèm epi asire yon tretman apwopriye, ankouraje zanmi ou / manm fanmi ou yo louvri pwòp kont yo. Konsilte ajan lokal ou an pou espesyal ak avantaj ke ou ka jwenn lè ou rekòmande yon kliyan.


ENFÒMASYON JENERAL SOU MACHANDIZ YO

Tan ke machandiz ou yo ap pran soti nan eZHub nou an pou rive jwenn ou pral depann de plizyè faktè. Ajan lokal ou a ka ba ou plis detay sou disponibilite ki prewa lè li va rive "nan peyi a." Malgre ke nou gen vòl chak jou soti Lendi rive Vandredi, yo pa ale nan tout destinasyon yo chak jou. Lè wap revize orè vòl nou yo la a, sonje ke koli ke nou resevwa nan eZHub la anvan 2pm yo ap prepare pou vòl nan demen an.

Ekspedisyon pa avyon tout kalite zam, minisyon ak espre ki gen pwav entèdi fòmèlman. Gen kèk atik ki anba restriksyon, men yo ka ekspedye yo avèk yon sètifikasyon ki apwopriye epi ak lòt frè anplis. Konsilte seksyon HAZMAT nou yo la a.

Wi. Kontrèman ak anpil lòt konpetitè, eZone gen espesyalis HAZMAT kap sètifye machandiz pou otorize transpò pa avyon, konsa kliyan nou yo ap gen aksè ak plis kalite machandiz. Frè pou paye pou sètifikasyon sa a varye depandan de kalite danje ki gen nan materyèl la. Atik espesifik tankou pafen, vèni pou zong ak krèm pou raze bab sètifye kòm Pwodwi Konsomasyon. Anjeneral nou kenbe ekspedisyon CC-Haz jouk nou gen plizyè koli pou ekspedisyon an ka vini mwen chè. Konsilte ajan lokal ou yo pou kapab verifye orè ekspedisyon HAZMAT ak frè pou machandiz wap ekspedye yo.

Non machandiz ki ka gate yo twò frajil epi yo gen yon nivo risk ki twò wo.

Pa enkyete ou, nou gen tout bagay pou satisfè ou! Ajan lokal yo ka ede w òganize ekspedisyon pa bato avèk sèvis eWave nou an pou atik pi gwo ak pi lou. Pafwa gen atik yo depoze nan eZHub ki pi gwo ke sa ki te prevwa. Pou fè plis ekonomi, depi nou resevwa machandiz ki peze plis pase 100 liv (nan pi fò peyi) eZone ap voye yon imel notifikasyon eksepsyon pou mande w konfimasyon pou fè ekspedisyon an pa avyon pou ou. Sonje ke restriksyon sou dimansyon ak pwa machandiz twò gwo yo ka jenere lòt frè anplis pou sèvis pa Avyon. Se sèten ke nou pral konseye w pou ede w pran desizyon sou kouman pou ekspedye machandiz ou.

Wi, nou ka ede w. Lè yon machandiz rive nan eZHub nou an, moun yo ki resevwa li a deside si yo ta dwe bay li yon tretman espesyal, epi yap make li kòm yon eksepsyon. Menm jan nou fè l pou nenpòt ki lòt eksepsyon, yap voye yon imel jeneral bay moun ki mèt kont prinsipal la, epi yo pral voye yon fòm ki gen plis detay bay ajan lokal ou a pou mande enstriksyon sou jan ou vle yo jere l. Nou ofri yon sèvis anbalaj nan kès pou TV ki gen plis pase 40 pous apati $105 USD, e nou bay devi pou lòt atik frajil tankou vit machin ak miwa. Nou ofri tou anbalaj gratis pou atik sa yo avèk papye bil, si ou pa ta vle yo mete atik ou yo nan kès.

eZHub ki se yon pati nan eZone se yon depo ki gen anpil aktivite ekspedisyon chak jou. Enstalasyon nou yo pa fèt pou estoke machandiz. Tanpri kontakte ajan lokal ou a pou yon evalyasyon epi pou yon devi pou sèvis ou mande a.

Nou ofri yon sèvis lokal pou al chèche koli [ki bay sèvis nan vil Dade & Broward]. Depi gen otorizasyon alekri, yap faktire ou frè pou sèvis sa a ke w ap ka peye nan lajan lokal sou fakti ekspedisyon ak dedwànman ou an. Kontakte ajan lokal ou a ak tout enfòmasyon ki nesesè, ki gen ladan adrès ak nimewo telefòn founisè a, yon otorizasyon oswa yon nimewo rekiperasyon si sa nesesè, gwosè ak pwa yon oswa plizyè koli.

Wi, nap ede w fè aranjman pou livrezon yon lòt kote. Kontakte ajan lokal ou a pou fè aranjman ki nesesè yo. eZone fè peye $30 frè antre / sòti pou tout machandiz ki resevwa nan enstalasyon nou yo e ki pap ekspedye ak sèvis nou yo. Nou kapab fè aranjman livrezon / transfè lokal, men nou konseye w ke an premye ou mande founisè ou oswa moun ki pou resevwa machandiz la pou fè transfè a. Si se eZone ki dwe fè transfè a, nou pral fè w peye antre / sòti ak depans livrezon yo. Si nap fè ekspedisyon atravè UPS, se ou kap peye frè yo.

Anpil ajans eZone ofri sèvis sa a, men opsyon livrezon lakay kliyan yo varye depann de destinasyon sèvis la. Tanpri konsilte ajan lokal ou a pou kapab verifye nivo sèvis yo ak kantite lajan sa koute.

Mèt kont prensipal yo ap resevwa yon avi nan adrès imel ki anrejistre nan dosye yo chak fwa nou resevwa yon koli pou yo nan eZHub nou an. Ou ka konekte sou kont eZone ou epi swiv machandiz la nan tout sistèm nou an. Lè machandiz la dedwane e ke yo finn prelve tout frè yo, ou pral resevwa yon imel ak fakti ou la. Anplis, ou ka verifye orè vòl yo la a pou detèmine lè machandiz ou a nan avyon, epi tcheke ak ajan lokal ou disponiblite machandiz la lè li rive nan peyi a.


TARIF, FRÈ, PEMAN

Ou dwe peye lè wap pran posesyon machandiz ou an, nan moman livrezon an oswa lè ou vinn chèche l.

Ou ka peye avèk lajan lokal, kat kredi / debi, e Koupon eZone. Gen kèk destinasyon ki ofri lòt opsyon peman anplis tankou peman avèk chèk pèsonèl, kontakte ajan lokal ou a pou diskite sou opsyon peman ou yo.

Non. Tout frè yo (Kago, Dwa Ladwàn, Taks, Manitansyon, Livrezon, elatriye) dwe peye lè machandiz la rive nan peyi a. Pri ekspedisyon an baze sou tarif ki endike la a, e li nan yon ribrik apa nan fakti a pou ka jwenn li pi fasil.

Chak peyi gen pwòp Dwa Ladwàn li, Taks, elatriye, ke gouvènman an pran. Konsilte kalkilatè devi nou an la a. Tanpri sonje byen ke se sèlman yon estimasyon, paske chak òganism gouvènman an gen dwa poul pran frè li panse ki apwopiye nan moman enspeksyon an.

Ou ka estime tarif eZone pou transpò ak frè ou dwe peye gouvènman an la a.

Pi fò ajan eZone yo ofri yon sèvis anplis pou ekspedisyon machandiz pa BATO. Menm si tarif eWave yo ka pi bon ke ekspedisyon pa AVYON eZone yo, sèvis la pral depann de machandiz la. Ou ka konsilte ajan lokal ou a oswa klike la a pou ka jwenn plis enfòmasyon.

Si nap konsidere tout kantite machandiz ke nou resevwa nan eZone, nou pa kapab ofri sèvis konsolidasyon machandiz nan sèvis estanda eZone. SEPANDAN, sèvis konsolidasyon an disponib lè kliyan an itilize sèvis eZShopper. Klike la a si w vle gen plis enfòmasyon sou eZShopper.


ENFÒMASYON SOU EKSPEDISYON YO

Li enpòtan anpil pou aji vit. Kontakte ajan lokal ou a san pèdi tan pou enfòme l sou sitiyasyon an. Si koli a poko rive nan eZHub, yap bloke kont ou an pou entèsepte l. Si koli a rive nan eZHub, nap fè sa nou kapab pou pran li epi kontinye aji dapre enstriksyon ou yo. Tanpri pa bliye ke se ou menm kap peye frè retou ekspedisyon an si machandiz la pa gen okenn etikèt/etikèt apèl prepeye. Pa bliye ke chak jou, a 2 zè nan apremidi nan eZHub, nou kòmanse prepare machandiz pou ekspedisyon pa avyon. Lè machandiz la deja sou lis avyon an, li ka enposib pou retire koli w la.

Sak pi enpòtan se Tan an ak Otorizasyon Retou a. Asire w ke founisè w la bay tout kòd otorizasyon retou (RA) ki nesesè, epi kontakte ajan lokal ou an san pèdi tan pou enfòme l de sitiyasyon an. Si koli a poko rive nan eZHub la, yap bloke kont ou an pou entèsepte koli a. Si koli a deja rive nan eZHub la nap fè tout sa nou kapab pou retire l epi kontinye aji selon enstriksyon ou yo. Tanpri pa bliye ke se ou menm kap peye frè retou ekspedisyon an si machandiz la pa gen okenn etikèt/etikèt apèl prepeye. Pa bliye ke chak jou, a 2 zè nan apremidi nan eZHub, nou kòmanse prepare machandiz pou ekspedisyon pa avyon. Lè machandiz la deja sou lis avyon an, li ka enposib pou retire koli w la.

Kontakte ajan lokal ou pou l ka ede ou. Pifò ajan lokal yo ka pran dispozisyon pou retou koli w la nan eZhub nou an, sepandan, pri yo ka chè anpil epi se ou menm kap peye. Asire w ke founisè w la bay tout kòd otorizasyon retou (RA) ki nesesè epi/oswa etikèt ke nou ka itilize pou satisfè demand ou pou retounen atik la. Tanpri pa bliye ke, si nou pa gen etikèt/etikèt apèl prepeye, se ou menm kap peye frè retou ekspedisyon an.

Imel notifikasyon eksepsyon yo vle di ke gen yo bagay ki reklame atansyon ou. Lè ou resevwa notifikasyon sa a pa imel, nou konseye w kontakte ajan lokal la pou akselere tout aksyon ki ka nesesè pou fè. Eksepsyon ka rive akòz yo resevwa machandiz la andomaje oswa enkonplè, epitou lè machandiz yo bezwen yon tretman espesyal oswa yon sètifikasyon espesyal.

Nòmalman ! Nou ka ede w nan plizyè etap livrezon kòmand ou fè sou entènèt la. Premye etap la se swiv koli w la avèk nimewo reperaj ke founisè a ba w la, nan sit entènèt nou an pandan wap klike la a. Si eZHub resevwa kòmand lan wap wè nimewo ki inik ki sou resepise transpò pa avyon (AWB) eZone nan, ak pozisyon koli ki nan men nou an. Si nou poko resevwa koli a nan sistèm nou an, li posib ke machandiz la toujou nan men sèvis mesaje founisè a. Si se sa, nou konseye w al verifye bò kote sèvis mesaje sila a oswa bò kote founisè w la pou jwenn plis enfòmasyon sou koli a.

Pa enkyete w! Asirans eZone ki rele eZcare kouvri w! Nou ofri w asirans sa a nan yon to $1.50 pou $100 (oswa yon pati) de 150% valè fakti koli ou la! Byenke nou espere ke koli w la rive entak, nou mande w pou toujou louvri epi verifye eta machandiz la nan moman livrezon an oswa nan moman ou vinn chèche l la jis pou asire w ke tout bagay anfòm. Li pi bon ke w rapòte tout pwoblèm domaj oswa pèt bay ajan lokal ou a ak founisè a san pèdi tan. Ajan lokal ou a ap pran koli a epi lap fè bon foto atik la ak anbalaj la, lap bay yon deskripsyon domaj/pèt yo pou pwosesis reklamasyon an. Anplis de sa, ou pat dwe refize peye asirans la, epi ou dwe peye li pou ekspedisyon an anvan ou kòmanse pwosesis reklamasyon an.


KISA KAP PASE SI

Lè eZHub la resevwa yon televizyon ak yon ekran 40 pous oswa pi gwo, yo mete machandiz la nan yon “Kès Anbalaj” epi yo voye yon imel notifikasyon eksepsyon otomatikman nan adrès imel prensipal ki nan dosye a. Anplis, yap voye yon imel detaye bay ajan lokal la avèk yon devi pou kès anbalaj la (anjeneral $105 pou yon sèl, $150 pou 2 kès ansanm), konsa ajan an ap ka ba w enfòmasyon epi bay eZHub la enstriksyon ki endike si ou vle oswa ou pa vle mete TV a nan kès. Si w pa kòmande kès, yap anbale koli a nan papye bil san ou pa peye okenn frè anplis, paske nou vle ke tout bagay byen pase!

Premye bagay pou fè se kontakte founisè a pou fè yon retou. Si retou a pa posib, nou ka transfere machandiz la nan yon lòt adres entèn, pou sa wap peye yon frè anplis oswa nou ka debarase nou de atik la pou ou.

Non, antanke tranzitè, règlemante pa TSA, nou pa kapab ofri sèvis sa a.

Nous espere ke ou pa janm nan sitiyasyon sa a, e nou sèten ke ou bay founisè a tout enfòmasyon korèk sou adrès la. Ajan lokal ou a ak anplwaye nan sèvis kliyan eZHub nou an va travay avèk dilijans pou jwenn machandiz ou a. Na va idantifye chèn trasabilite an e nap fè sa ki nan pouvwa nou pou rekipere machandiz ou a. Si pa malchans machandiz lan pèdi tout bon, pa bliye ke nou ofri asirans eZcare pou kouvri150% valè machandiz la.

Si pandan enspeksyon an nou dekouvri ke machandiz ke nou resevwa nan eZHub la andomaje, yap mete l sou kote, yap voye yon imel notifikasyon eksepsyon nan adrès imel prinsipal ki nan dosye a, yap pran foto domaj yo epi yap voye yon imel detaye ki gen tout enfòmasyon sa yo bay ajan lokal la pou yo ka resevwa enstriksyon ou yo konsènan kisa pou nou fè avèk koli a.
Si pat gen okenn domaj jiskaske ou resevwa machandiz la, pa enkyete w - ou gen asirans eZcare. Kontakte ajan lokal ou a san pèdi tan, lap ede w prepare yon reklamasyon.