S'inscrire
Hazardous Items

Hazardous Items

Èske yo ta dwe konsidere machandiz ou a kòm HAZMAT ?

Verifye lis nou an anvan ou achte!

Ou ka sezi lè w wè kantite ATIK ÒDINÈ KE MOUN ITILIZE CHAK JOU ki ka vin danjre lè yo nan yon avyon. eZone anplwaye ESPESYALIS HAZMAT kap swiv tout pwosedi espesyal yo nan lide pou asire yo ke kago nou yo san danje pou kèlkeswa moun nan pandan ekspedisyon an.

Se regilyèman ke nou genyen PWODWI KONSOMASYON DEBAZ nan ekspedisyon nou yo. Kontakte ajan lokal ou a si w vle konnen orè yo ak pri yo.

ATIK KONSOMASYON DEBAZ YO gen ladan yo:

Kolòy Vèni pou zong Espre santi bon Krèm ak Gèl pou Raze Bab
Pafen Antiseptik pou bouch Dezodoran Atomizè Tretman pou fè Cheve Pouse
Aftèchev Espre pou Cheve Krèm Pwotèj Kont Solèy Atomizè Pwodwi atomizè pou repouse ensèk

Pou kèk lòt atik komen ki pi DANJRE frè yo ka rive jiska $260, tankou:

Penti Espre Ekipman ak motè gaz Penti & lòt andwi
Hoverboards Kousen gonflab pou machin Batri Otomobil oswa ki similè
Fedatifis /Alimèt Pretansyonè senti sekirite Chòk Absòbè ak sispansyon pou machin

Atik ke nou pral site yo nan lis pwodwi pi DANJRE yo:

Pwodwi ki nan ATOMIZÈ/oswa KI NAN YON VESO ANBA PRESYON, Ki ka pran dife oswa non

Likid ki ka pran dife ki nan veso ki gen plis pase 30ml/1oz – tankou ekstrè pou fè manje

Solid ki ka pran dife – tankou Siraj & Chabon pou Chicha

Ajan Oksidan tankou Dlo Oksijene

Materyèl korozif tankou Tretman pou Pisin

 

Atik ENTÈDI yo gen ladan yo:

Zam afe, Alkòl, Espre ki gen pwav, Gaz Atimojèn, Brikè, Minisyon

 

Asire ou anvan ou achte!

Èske gen lòt atik ki pa sou lis la? Ou pa sèten ke atik ou a se HAZMAT ?

Chèche jwenn Fich ki gen Done Sekirite (MSDS) nan men founisè/fabrikan pwodwi a, epitou ajan lokal ou a ka ede w detèmine si machandiz la anba restriksyon, ak frè ke ou ka oblije peye pou transpò pa AVYON. Ou kapab kontakte nou tou pa imel.

 

** Yo defini pwodwi danjre yo kòm nenpòt ki sibstans oswa materyèl ki ka afekte sekirite piblik la, moun kap manyen ak transpòte machandiz yo pandan ekspedisyon an. FAA ak OACI aplike estrikman Lwa sou Règleman Pwodwi Danjre yo (49 CFR paragraf 171-180), e vyolasyon lwa sa a ka lakòz yon penalite pou USD $ 25,000 rive USD $ 500, 000 ak/oswa 5 ane prizon pou vyolasyon. Règleman sou machandiz danjre**

 


S'inscrire maintenant Connecte-toi maintenant
Hazardous Items Hazardous Items Hazardous Items